Mark Zegarelli
Mark Zegarelli

Test Yourself 

Part 2 - Mandarin Pronunciation

Use this chart to test yourself as you begin to memorize each of the 46 characters in this chapter. See if you can remember the Mandarin character and the meaning in English for each Mandarin pronunciation below. If you get stuck, click this Answers link.


Character

Mandarin Pronunciation

Meaning in English

  

zhǔ

  

  

  

  

guó

  

  

yán

  

  

xià

  

  

wáng

  

  

máng

  

  

diǎn

  

  

shén

  

  

  

  

  

  

niú

  

  

shēng

  

  

rén

  

  

zhù

  

  

wǎng

  

  

zuò

  

  

nián

  

  

bàn

  

  

dāng

  

  

bái

  

  

bǎi

  

  

  

  

qiān

  

  

shé

  

  

shǎo

  

  

zuǒ

  

  

yòu

  

  

zài

  

  

chǎng

  

  

guǎng

  

  

chuān

  

  

kāi

  

  

jǐng

  

  

rén

  

  

  

  

tài

  

  

quǎn

  

  

tiān

  

  

  

  

  

  

běn

  

  

shǐ

  

  

lái

  

  

tóu

  

  

  

  

shì